Taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – UAB Ruvera, įmonės kodas: 144951363, PVM mokėtojo kodas: LT449513610, buveinės adresas: Žemaitės 145, LT-76139 Šiauliai, tel. +370 41 598123.

1.2. Ruvera.lt – UAB „Ruvera” įmonės internetinė svetainė, kurioje skelbiama įmonės informacija ir vykdoma nuotolinė nereceptinių vaistų prekyba, internetiniu adresu www.ruvera.lt

1.3. Pirkėjas – 1) fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui, 2) Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai Ruvera.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Ruvera.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu ar juridiniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „internetinės svetainės Ruvera.lt prekių užsakymo taisyklės“.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registrcijos Ruvera.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita.

1.9. Prekė – visi UAB „Ruvera” skelbiami produktai kurie yra patalpinti ruvera.lt ir kurias galima nusipirkti pasinaudojant nuorodomis į elektroninę parduotuvę (inobio.lt), atliekant užsakymą prisijungus prie paskyros arba kreipiantis tiesiogiai. Atskirai Taisyklėse vartojamos sąvokos „prekė“, „prekės“ reiškia tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą.

1.10. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Ruvera.lt Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.

1.11. Sutartis – tai abiejų Šalių pasirašytas dokumentas apibrėžiantis pirkimo-pardavimo taisykles.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu Ruvera.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles keisti, papildyti, taisyti. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Ruvera.lt. Su galiojančia Taisyklių versija Pirkėjai turi galimybę susipažinti Ruvera.lt internetinėje svetainėje, taip pat yra kiekvieną kartą supažindinami Prekių pirkimo metu.

2.3. Pirkti prekes ruvera.lt turi teisę tik tie asmenys kurių tapatybė yra patvirtinta ir yra gavę prisijungimus prie paskyros, nurodyti šių Taisyklių 1.3 p., patvirtinę, kad yra susipažinę su Taisyklėmis (Taisyklių 2.4 punktas). Pirkėjai, patvirtindami susipažinimą su Taisyklėmis, tuo pačiu patvirtina, kad jie turi teisę pirkti prekes ruvera.lt, t.y. atitinka Taisyklėse nurodytą Pirkėjo sąvoką.

2.4. Pirkėjas savo susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą jų laikytis duoda pažymėdamas varnelę prie teiginio: „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio taisyklėmis“. Su šiame Taisyklių punkte nurodytu teiginiu Pirkėjas turi galimybę sutikti arba nesutikti.

2.5. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes ruvera.lt, privalo turėti sudarytą bendradarbiavimo sutartį su UAB „Ruvera” ir gauti asmeniškai priskirtus prisijungimus. Ruvera.lt puslapyje yra saugoma Pirkėjo prisijungimo duomenys, vardas ir pavardė.

3.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad visi turimi jo duomenys būtų naudojami užsakymui įvykdyti.

3.4. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjų Asmens duomenys, nurodyti Taisyklių 4.2 punkte, bus naudojami tik prekių pardavimo tikslais. Pirkėjui davus atskirą sutikimą, Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjo surinkti Pirkėjų Asmens duomenys saugomi visą sutarties su UAB „Ruvera” laikotarpį.

3.6. Pardavėjas saugo Pirkėjų duomenis, susijusių su jų mokėjimų informacija.

3.7. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.8. Atsižvelgiant į 3.6. ir 3.7 p., sutikdamas su šiomis taisyklėmis Pirkėjas taip pat pareiškia, kad sutinka, kad UAB Ruvera tvarkytų paties Pirkėjo pateiktus ar Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gautus Pirkėjo asmens duomenis ir teiktų partneriams Sutarties įvykdymo tikslu (prekių pristatymo, atsiskaitymo užtikrinimo ir kt.) tokia apimtimi, kiek yra būtina atitinkamoms funkcijoms įvykdyti. Pirkėjas yra  informuotas, kad duomenų gavėjų sąrašas gali keistis. Pirkėjas yra informuotas, kad turi teisę kreiptis į Pardavėją (asmens duomenų tvarkytoją), prašydamas pateikti subjektų, kuriems buvo perduoti jo asmens duomenys, sąrašą.

3.9. Duomenų apsaugos sąlygų esmė reglamentuoti pagrindines Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisykles, naudojantis Ruvera.lt. Pirkėjas patvirtinęs bendrąsias „Taisykles“, kartu sutiks ir su Duomenų apsaugos politika Ruvera.lt internetinėje svetainėje

4. Prekių užsakymas, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pateikti užsakymus svetainėje Ruvera.lt gali tik asmenys gavę prisijungimus iš UAB „Ruvera”.

4.2. Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiranda ir pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp jų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, svetainėje Ruvera.lt išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius (įskaitant susipažinimą su šiomis Taisyklėmis bei pažymėjimą apie tai tam skirtuose laukuose), kurių paskutinis yra užsakymo patvirtinimas.

4.3. Pirkėjų užsakymai registruojami ir saugomi sveitainės Ruvera.lt duomenų bazėje, kol yra galiojanti kliento sutartis su UAB „Ruvera”. Ir tuo atveju, jei Pardavėjas laiko, kad yra būtina, Pirkėjų užsakymai ar netgi pavienio Pirkėjo konkretus užsakymas internetinės svetainės Ruvera.lt duomenų bazėje gali būti saugomi ir ilgiau, jei tai būtina Pardavėjo buhalterinei apskaitai vesti ir/arba įgyvendinti kitus Pardavėjo teisėtus tikslus, susijusius su jo vykdoma veikla.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes svetainėje Ruvera.lt šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas nekokybiškas prekes pagal pasirašytą sutartį su UAB „Ruvera”

5.4. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Ruvera.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Ruvera.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Ruvera.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą Taisyklių 10 p. numatytomis sąlygomis ir tvarka.

6.4. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti aptariamų rinkodaros akcijų sąlygas ir nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

6.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.6. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir priimti jas pagal sutartyje nustatyta tvarką.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės svetianės Ruvera.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.

7.3. Internetinės svetainės ruvera.lt Pirkėjai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir UAB Ruvera Privatumo politika, taip pat laikytis jų bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 7.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės svetainės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Ruvera.lt numatytos sąlygos.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakytas prekes pristatyti nurodytu adresu, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis arba kitais susitarimais.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

9. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes terminai ir tvarka

9.1. Prekių kainos internetinėje svetainėje Ruvera.lt nurodomos eurais su PVM.

9.2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

9.3. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes sutartyje su UAB „Ruvera” numatyta tvarka

10. Užsakymo anuliavimas

10.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nevįkdo įsipareigojimų pagal sutarties su UAB „Ruvera” sąlygas.

10.2. Tuo atveju, jei Pirkėjo užsakymas buvo atliktas, tačiau užsakymo pristatymo metu su Pirkėju nepavyksta susisiekti, Pardavėjas turi teisę užsakymą vienašališkai be atskiro įspėjimo anuliuoti.

10.3. Jei Pirkėjas patvirtino užsakymą Taisyklių 4.2 p. ar 4.3 p. nustatyta tvarka, tačiau vėliau dėl bet kokių priežasčių nusprendė užsakymo atsisakyti, neatsižvelgiant į tai, išankstinis mokėjimas jau atliktas ar ne, jis turi teisę per 24 valandas užsakymo atsisakyti pranešimą apie tai Pardavėjui pateikiant el. paštu adresu: ruvera@ruvera.lt. Gavęs nurodytą Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas Pirkėjo užsakymo toliau nebevykdo ir jį anuliuoja bei, jei Pirkėjo mokėjimas buvo atliktas, per 9 (devynias) darbo dienas Pirkėjui grąžina jo sumokėtus pinigus. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisakymą pateikia praleidęs 24 valandų terminą, pinigai už prekes taip pat grąžinami, tačiau kitos iš to kylančios neigiamos pasekmės tenka Pirkėjui.

10.4. Pardavėjas Taisyklių 6.4 punkte numatytu atveju turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą,

a) jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju;

b) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

c) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

11. Prekių pristatymas

11.1 Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti ar priimti pats arba nurodyti kitą siuntinio gavėją.

11.2. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

11.3. Prekes Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. 

11.4. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

11.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

11.6. Pirkėjas, atsiimdamas arba gavęs prekes nurodytu adresu, privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, o prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą.

11.7. Pirkėjui neatlikus Taisyklių 11.6 p. nurodytų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

11.8. Visų UAB „Ruvera” parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje svetainėje esančių prekių spalva, forma, kvapas ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos, spalvos, Pirkėjo įsivaizdavimo dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, Pirkėjo subjektyvaus vertinimo.

12. Prekių grąžinimas, keitimas

12.1. Ruvera.lt užsakytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis su UAB „Ruvera” pasirašytos sutarties taisyklėmis.

12.2. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti turimais kontaktais arba pasinaudojant kontaktais nurodytais ruvera.lt/kontaktai puslapyje.

12.3. Teise grąžinti nekokybišką prekę Pirkėjas gali pasinaudoti sutartyje su UAB „Ruvera” nurodyta tvarka

12.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

12.5. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais internetinėje svetainėje Ruvera.lt

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus internetinėje svetainėje Ruvera.lt

14.3. Pirkėjas atsako už savo duomenų saugumą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Tuo atveju, jei trečiasis asmuo Pirkėjo duomenis naudoja prisijungimui prie Ruvera.lt ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų atlikimui (pavyzdžiui, užsakymo pateikimui), Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14.6. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių nepriežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

15.2. Pardavėjas Pirkėjo duomenis (Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas) tiesioginės rinkodaros tikslu naudos ir tvarkys tik Pirkėjo sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas sudarant sutartį su UAB „Ruvera”.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktais.

16.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16.3. Jeigu nepavyksta susitartis su Pardavėju, pašymą/skundą dėl internetinėje svetainėje Ruvera.lt užsakytos prekės taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse –www.vvtat.lt/index.php?470187665 ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

16.4. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis